Standardbetingelser DK

Standardbetingelser for samhandel med Blue Line A/S (CVR 26990181) vedrørende levering af hardware mv. Feb-2023.

Download Standardbetingelser

Nærværende betingelser for levering af hardware m.v. gælder indtil de skriftligt måtte blive ændret af Blue Line A/S (herefter ”Blue Line”). Der tages forbehold for trykfejl og lignende.

Betingelserne kommer til anvendelse, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Blue Line og køber. Betingelserne vil således også være gældende ved andre aftaler, f.eks. leje, leasing og serviceaftaler mellem de samme parter, også selv om køb ikke har fundet sted.

Blue Lines distributionsnet og leveringsaftaler kan medføre, at køber får tilsendt produkter fra en ikke Blue Line ejet adresse/lokation med en følgeseddel fra denne afsender. Selvom følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, der afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende betingelser alligevel gælde i forholdet mellem Blue Line og køber.

Købers egne leverings og indkøbsbetingelser medfører ingen forpligtelser for Blue Line, medmindre Blue Line skriftligt har accepteret dem. Køber erklærer ved sin ordreafgivelse at repræsentere en erhvervsdrivende.
 

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1 Et skriftligt tilbud er kun bindende for Blue Line, såfremt det accepteres inden 30 dage fra dateringen på Blue Lines tilbud eller indenfor den korteste acceptfrist, der måtte være angivet.
 

2. Kataloger, beskrivelser m.v.

2.1 Enhver oplysning - uanset om den hidrører fra Blue Line eller en af dennes forretningsforbindelser angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. - er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

2.2 For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/ eller vedligeholdelse, er køber forpligtet til at iagttage og følge disse. Blue Line forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles fortroligt.

2.3 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af Blue Line.
 

3. Ejendomsforbehold

3.1 Blue Line forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af alle fakturaer vedrørende leverancen har fundet sted.
 

4. Købers annullering af ordren

4.1 Køber har kun ret til annullering af en ordre eller udskyde leveringstiden af en ordre mod forudgående skriftlig aftale med Blue Line.
 

5. Priser

5.1 De angivne priser er eksklusive moms, fragt- og ekspeditionsgebyr og andre eventuelle afgifter.

5.2 Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt til leveringsadressen samt ekspeditionsgebyr.

5.3 Forøges Blue Lines omkostninger som følge af købers forhold, kan Blue Line kræve godtgørelse herfor.
 

6. Betaling

6.1 Blue Lines standardbetalingsbetingelser er netto kontant.

6.2 Såfremt køber underkaster sig en kreditvurdering, og denne har et tilfredsstillende resultat, kan det i stedet aftales, at der sker betaling netto 8 dage fra fakturadatoen.

6.3 Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives der renter fra forfaldsdagen. Rente tilskrives efter rentelovens bestemmelser. I tillæg hertil kan Blue Line kræve rykkergebyrer, inkassogeby-rer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af det skyldige beløb. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købssummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler.

6.4 Køber eller dennes koncernforbundne selskaber er uberettiget til at modregne krav i Blue Lines tilgodehavende. Blue Line har således krav på effektiv betaling.
 

7. Risikoens overgang

7.1 Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering sker Ex Works Blue Line, Hinnerup, Danmark medmindre Blue Line selv foretager levering til købers forretningssted. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

7.2 Hvis Blue Line har ansvaret for forsendelsen tillægges en transportforsikring, som betales af køber. Denne forsikring dækker såfremt varen ødelægges eller forsvinder under transporten. 
 

8. Leveringstid og forsinkelse

8.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

8.2 Blue Line er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Blue Line ikke er herre over, jfr. f.eks. afsnit 9 om force majeure.

8.3 Med forbehold af punkt 8.2 er køber i tilfælde af en overskridelse af den angivne, respektivt den specificerede, leveringstermin med mere end 90 dage berettiget til skriftligt at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed.
 

9. Force Majeure

9.1 Blue Line er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Blue Line ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, naturkatastrofer eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Blue Line.
 

10. Returnering

10.1 Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Retur- sendinger skal være komplette i ubrudt og ubeskadiget original emballage og tilbehør med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMAnr.). Blue Line forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag for returneringsgebyr på 25% af fakturaværdien eller den samlede værdiforringelse såfremt denne er større end 25% af varens oprindelige købspris.
 

11. Mangler

11.1 Blue Line er i en periode på 1 år fra varens modtagelse hos køber berettiget og forpligtet til at udskifte eller reparere dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:

  • 1. Køber reklamerer rettidigt
  • 2. Mangelfulde varer returneres af køber til Blue Line.
  • 3. Blue Line efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.

11.2 Uanset det i punkt 11.1. anførte er Blue Line berettiget til at foretage omlevering eller returnere købesummen, såfremt Blue Line vurderer, at udskiftning eller reparation medfører unødige omkostninger.

11.3 Garantireparationer udføres som indleveringsservice hos Blue Line. Indleveringen til Blue Line sker for kundens regning og risiko. Blue Line anbefaler, at indlevering sker i original emballage. Tilbagelevering af det reparerede produkt sker for Blue Lines regning til en adresse i Danmark.

11.4 Garantien dækker den oprindelige hardwarekonfiguration som specificeret i fakturaen. Fejl som måtte opstå som følge af købers eller 3. parts indgreb er ikke omfattet af garantien.

11.5 Garantireparationer omfatter reparation eller udskiftning af defekte komponenter. Reparationen dækker ikke genetablering af software, indlæsning af sikkerhedskopi, o.l.

11.6 Det er købers ansvar at tage og opbevare sikkerhedskopi af såvel data som programmel.

11.7 Fejlsøgning som ikke afslører fejl på de af Blue Line leverede varer, debiteres efter medgået tid.

11.8 Original faktura er gyldigt garantibevis.

11.9 Såfremt Blue Line ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat at Blue Line er forpligtet til at svare erstatning, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den pågældende enhed.

11.10 For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation.

11.11 Blue Line indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle eventuelle programmelfejl vil blive rettet.
 

12. Reklamation

12.1 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen.

12.2 Reklamationer skal fremsættes skriftligt straks efter modtagelsen eller såfremt der er tale om skjulte fejl, straks efter disse blev eller burde have været konstateret.
 

13. Produktansvar

13.1 Blue Line er kun ansvarlig for skader forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes en defekt i Blue Lines produkter.

13.2 Blue Line er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.
 

14. Ansvar og erstatning

14.1 Følgende generelle forhold for ansvar og erstatning er gældende for alle paragraffer i nærværende standardbetingelser.

14.2 Blue Line er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller Blue Lines ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. Blue Line hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

14.3 Blue Line skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham/hende. Blue Line skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, manglende besparelser eller for noget krav rejst af tredjemand mod køber, selvom Blue Line er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

14.4 Såfremt Blue Line er forpligtet til at svare erstatning, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den pågældende enhed.

14.5 Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.
 

15. Købers økonomiske forhold

15.1 Såfremt købers økonomiske forhold efter Blue Lines opfattelse ikke er tilfredsstillende, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er Blue Line berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

15.2 Såfremt købers økonomiske forhold kan sidestilles med anticiperet misligholdelse, kan Blue Line kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

15.3 Såfremt køber træder i rekonstruktion, forhandler om akkord eller der afsiges konkursdekret eller lignende over køber, er Blue Line berettiget til at ophæve enhver aftale eller suspendere fremtidige leverancer, uden at køber kan fremsætte noget krav overfor Blue Line. Har Blue Line uforfaldne tilgodehavender forfalder disse straks til betaling.
 

16. Delvis ugyldighed

16.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende standardbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
 

17. Forældelse af krav

17.1 Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med leverancer baseret på nærværende standardbetingelser, kan rejses af nogen af parterne mere end 12 måneder efter, at årsagen til kravet er opstået.
 

18. Ophavsret og ejendomsret

18.1 Køber erhverver ingen ophavsret eller lignende til produkter helt eller delvist udviklet af Blue Line.

18.2 Køber erhverver ingen ejendomsret til eventuelt programmel, kildeprogrammer, dokumentation eller lignende.

18.3 Blue Lines varemærker samt alle figurative og ikke-figurative mærker og mere generelt alle andre varemærker, illustrationer, billeder og logoer (herefter ”Varemærker”), der findes på Blue Lines hjemmesider, uanset om de er registreret eller ej, er og forbliver Blue Lines’ eksklusive ejendom. Brug af sådanne Varemærker, helt eller delvis, uanset årsag, er strengt forbudt.
 

19. Tavshedspligt

19.1 Parterne og deres personale skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende medkontrahenten og andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med de i denne kontrakt omhandlede leverancer, tjenesteydelser, udvikling m.v.
 

20. Lovvalg og værneting

20.1 Ethvert forhold mellem Blue Line og køber er underlagt dansk ret.

20.2 Enhver tvist mellem Blue Line og køber skal afgøres ved retten i Aarhus eller Vestre Landsret, såfremt spørgsmålet er omfattet af Vestre Landsret.