Politik for bæredygtigt indkøb

Blue Line forpligter sig til bæredygtighed. Denne forpligtelse har grundlag i de ti principper fra FN's Global Compact. Blue Line efterlever, hvor det er praktisk muligt og relevant, FN’s Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som bl.a. omfatter respekten for menneskerettigheder, medarbejderrettigheder, miljø og antikorruption.

Leverandørudvælgelse

I forbindelse med udvælgelse af ny leverandør, ønskes leverandørens profil omkring bæredygtighed at blive evalueret. Denne evaluering gennemføres via et spørgeskema (10001_Sustainability Questionnaire_001) leverandøren selv udfylder. Derudover skal leverandøren underskrive Blue Lines Code of Conduct. 

Rapportering og afvigelser

Alle udfyldte leverandørspørgeskemaer indsamles og registreres. Det enkelte spørgeskema evalueres for at identificere hvorvidt der skal igangsættes et forbedringsprojekt. Hvis det ønskes at samarbejde med en leverandør omkring et forbedringsprojekt, oprettes dette projekt i Blue Lines kvalitetssystem.

Eventuelle leverandør afvigelser i henhold til udfyldt selvevalueringsskema eller Blue Lines Code of Conduct, vil blive registreret i Blue Lines kvalitetssystemet, for videre behandling. 

Målsætninger

Det er en målsætning, at der er gennemført spørgeskemaundersøgelse ved 5 af de væsentligste leverandører, målt på omsætning, inden 30/6/2023. 

Det er en målsætning, at udvælgelsen af nye leverandører sker med afsæt i FN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift, besvarelse af leverandørselvevalueringskema samt accept af Blue Lines Code of Conduct.

I løbet af de sidste 3 år har Blue Line konsekvent sigtet mod at forbedre sin score, og pr. 24. april rangerer den blandt de øverste 19% højeste scorere. Et af Blue Lines mål er at hæve sin nuværende Ecovadis-score til en Guld-vurdering inden for de næste 5 år. 

Blue Line forpligter sig til at:

  • Evaluerer eksisterende og nye samarbejdspartnere mht bæredygtighed via spørgeskema
  • Samarbejde med leverandører omkring forbedring af bæredygtighed
  • Samarbejde med leverandører som har underskrevet Blue Lines Code of Conduct
  • Prioriterer leverandører som understøtter bæredygtig forsyningskæde, hvor det er praktisk mulig og relevant
  • Kontinuerligt at evaluere bæredygtighed i forsyningskæden samt igangsætte forbedringstiltag
  • Registrere afvigelser 

Denne politik revurderes én gang årligt.