Politik for arbejdsmiljø og -rettigheder

Blue Lines mål er at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udfolde talent og arbejdsglæde.

Vi forpligter os til at fremme, dyrke og bevare en kultur præget af mangfoldighed, lighed og inklusion. 

Vi anerkender vores medarbejderes forskelle i alder, etnicitet, familie eller civilstand, kønsidentitet, national oprindelse, politisk tilhørsforhold, religion, seksuel orientering, socioøkonomisk status og andre egenskaber, der gør vores medarbejdere unikke.

Blue Line respekterer og lever op til nationale lovregler og internationale FN Global Compacts principper om menneskerettigheder og medarbejderrettigheder.

Blue Lines udfolder sin politik ved rekruttering, ansættelsesvilkår, faglig udvikling, uddannelse og den løbende udvikling af arbejdsmiljøet.

Der er ledelsens ansvar at følge op på politikken ligesom denne skal gennemgås mindst én gang årligt.

Værdighed og respekt

Alle medarbejdere i Blue Line har et ansvar for til enhver tid at behandle andre med værdighed og respekt under alle forhold på arbejdspladsen.

Enhver medarbejder, der udviser upassende adfærd eller adfærd mod andre, kan blive udsat for disciplinære handlinger.

Medarbejdere, der mener, at de har været udsat for enhver form for diskrimination, der er i modstrid med denne politik, bør kontakte ledelsen.

Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed

Blue Line overholder gældende lovgivning for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Det gælder bl.a. fysisk og psykisk arbejdsmiljø, arbejdspladsens indretning og sikkerhed. Ledelsen udpeger en ledelsesrepræsentant. Hvert andet år vælges en arbejdsmiljørepræsentanten blandt medarbejderne. De to repræsentanter udgør arbejdsmiljøgruppen. Ledelsen og evt. eksterne konsulenter inddrages i nødvendigt omfang. Alle medarbejdere kan til enhver tid rapportere om sundheds- eller sikkerhedsproblemer til arbejdsmiljø-repræsentanten, der vil varetage medarbejdernes interesser.

Fleksibilitet og arbejdsbalance

I de jobfunktioner, hvor det er muligt, tilbydes fleksible arbejdstider samt mulighed for hjemmearbejdsdage for at understøtte den enkelte medarbejders behov for balance mellem arbejds- og privatliv. Planlægning og balance skabes i dialog mellem medarbejder og ledelse og mellem kollegaer i medarbejdernes team. 

Særlig når vi får travlt, kan det give udfordringer med at prioritere og overkomme sine opgaver. Ofte har lederen også travlt på samme tid. Der er lederens ansvar at sikre løbende dialog omkring balance og prioriteringer i jobbet. Uanset det, hjælper medarbejderen både sig selv og arbejdspladsen ved at tage fat i lederen når der brug for sparring og dialog.

Foreningsret

Alle medarbejdere har frihed til at engagere sig i faglige organisationer, der kan støtte og hjælpe medarbejderen.

Feedback og medarbejderudviklingssamtaler

Blue Line ligger vægt på feedback og løbende dialog om trivsel, resultater og prioriteringer i en tillidsfuld og respektfuld atmosfære. Derudover afholdes mere dybdegående medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med henblik på at vurdere trivsel, resultater, ledelse, udvikling, uddannelse m.v.

Faglige og sociale arrangementer

Både ledelse og personaleforening tager initiativer til arrangementer, der dyrker fællesskabet for alle. Blue Line støtter økonomisk disse initiativer.

Sund arbejdsplads

Blue Line ønsker at skabe rammer for en sund arbejdsplads med adgang til sund frokostbuffet og opfordrer til motion i arbejdspauser. 

Blue Line tilbyder en sundhedsforsikring til alle fuldtidsmedarbejdere, der sikrer nem og gratis adgang til undersøgelse og behandling.

Målinger og vurderinger

Arbejdsulykker registreres. Alvorlige arbejdsulykker er ikke acceptable og Blue Line har aldrig oplevet en alvorlig arbejdsulykke.

Fravær registreres og indgår i vurdering af arbejdsmiljøet.

Årligt vurderer medarbejdere deres job, leder, overordnet ledelse, fysiske rammer m.v. Ledelsen er ansvarlig for de indsatsområder, der identificeres i.f.m. vurderingen.

Derudover foretages den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) hvert 3. år. Denne måling giver arbejdsmiljø-organisationen og ledelsen værdifulde indsigter i hvor arbejdsmiljø og sikkerhed kan styrkes.